Pôrod Pôrodná asistencia

nieSOM pôrodná asistentka

príbeh na úvod….

Som pôrodná asistentka s 9 ročnou praxou vo svojom odbore, v odbore ktorý zbožňujem. Počas štúdia na strednej zdravotníckej škole (čo bolo približne pred 16 rokmi, ja a moje spolužiačky sme mali okolo 15 rokov), bolo pravidlom povinnej praxe absolvovať prax na internom oddelení, oddelení chirurgie, oddelení dlhodobo chorých ľudí, domovoch dôchodcov. Zámerne som uviedla môj vek a jednotlivé oddelenia. Odstupom času (obdobie vysokej školy), som pochopila, prečo práve na menovaných oddeleniach bola užitočná prítomnosť študentiek. Vo štvrtom ročníku nás počas povinnej praxe v nemocnici rozdelili na novorodenecké oddelenie a pôrodnú sálu. Naša reakcia – radosť. Radosť, že uvidíme a spoznáme niečo iné, ako doteraz. Mne sa ušla pôrodná sála, priznávam sa, vôbec som netušila čo mám čakať. Bola to moja prvá asistencia pri pôrode, ktorý si budem pamätať do konca života. Bolo to niečo úžasné. Od tej doby som prežila pôrody mojich najbližších kamarátiek, ktoré zostanú v mojom srdci, ale pôrod neznámeho páru bude pre mňa navždy jedinečný a zároveň prelomový. Pamätám si na toho neznámeho muža ako pobehoval okolo svojej rodiacej ženy, bol celý spotený, podporoval ju a ešte stíhal pôrod nahrávať kamerou, ktorá by sa dnes dala nazvať starožitnosťou. V ten deň (štvrtý ročník strednej školy, môj vek: približne 19 rokov), som odchádzala z nemocnice s pocitom, že presne to, čo sa odohralo na tom pôrodnom boxe chcem v mojom živote prežívať častejšie, veď to je predsa niečo krásne, úplne iné ako som zažila doteraz na praxi na oddeleniach.

Zážitok z pôrodného boxu mi prišiel do cesty v období ( štvrtý ročník strednej školy) rozhodovania sa nad vysokou školou a odborom ktorému sa chcem v budúcnosti venovať. Moja cesta od tohto momentu bola jasná – pôrodná asistentka.

Nasledoval rýchly proces: vyber vysokých škôl s odborom pôrodná asistencia – prijímačky  – štúdium pôrodnej asistencie ( moje pocity jedinečnosti a úžasnosti sa zmiešali s pocitmi neskutočnej zodpovednosti a dovolím si povedať rešpektu, či ďalší pôrod dopadne tak perfektne ako ten predchádzajúci) – štátnice – promócie – nástup do zamestnania a realita pôrodnej asistentky v slovenskom pôrodníctve, kedy ste po 7 rokoch štúdia konečne pôrodná asistentka a skutočnú prax máte ešte len pred sebou. Počas svojej praxe som pokračovala v „zbieraní“ špecializácií v odbore gynekológia a pôrodníctvo, so súčasným triezvením a zistením náročnosti uplatniť získané vedomosti a zručnosti v praxi slovenského zdravotníctva a našich zákonov…

zákon

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa okrem iného, určuje aj rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, by som chcela aspoň trochu priblížiť aké široké pole pôsobenia má v rukách jedna pôrodná asistentka…

V prípade, že ste začali čítať tento článok, prosím Vás, dočítate ho dokonca…viem že čítať niektoré body vyhlášky budú nudné, pretože nudia aj mňa samú…

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne 

(1) Okrem iného,

a) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojenie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,

b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje pôrodnú asistenciu,

c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu starostlivosti v pôrodnej asistencii,

d) podieľa sa na tvorbe štandardov v pôrodnej asistencii a v starostlivosti v pôrodnej asistencii,

e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,

f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,

g) posktuje poradenstvo v premenopauze, menopauze, postmenopauze, odporúča alternatívnu liečbu pri klimakterickom syndróme,

h) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,

i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácii , na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,

k) vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii v domácom a inom prirodzenom sociálnom prostredí ženy,

l) vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok, sleduje ich zdravotný stav a edukuje ženu o starostlivosti o dieťa,

m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu,

n) uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje požiadavky na výskum v pôrodnej asistencii, realizuje ho a jeho výsledky využíva v praxi pôrodnej asistencii,

o) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore pôrodná asistencia,

p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a v starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva.

(2) V rámci poskytovania predkoncepčnej starostlivosti a prenatálnej starostlivosti pôrodná asistentka okrem činností v odseku 1 samostatne

a) poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života, zdravých sexuálnych návykov, plánovaného rodičovstva, o zdravom životnom štýle a o možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,

b) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,

c) poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových vyšetrení,

d) poskytuje poradenstvo o vyšetreniach potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového tehotenstva,

e) poskytuje edukačné programy na prípravu na rodičovstvo a kompletnú prípravu na pôrod vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy,

f) sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormalít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť,

g) sleduje plod v maternici pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotokografu, vyhotovuje a hodností kardiotokografický záznam,

h) vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej rodinu pri výbere miesta a špôsobu pôrodu.

(3) V rámci poskytovania intrapartálnej a postpartálnej starostlivosti pôrodná asistentka samostatne v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti 

a) posudzuje rodičku vo fyzickej, duševnej a sociálnej osobnosti, usmerňuje a psychicky podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,

b) sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,

c) sleduje a hodností zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, vyhotovuje a hodností kardiotokografický záznam,

d) identifikuje odchýlky od od normálneho priebehu pôrodu,

e) odporúča rodičke nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládnutie pôrodných bolestí a alternatívne spôsoby vedenia pôrodu,

f) odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia,

g) hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s výnimkou poranení, ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára,

h) vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca v prípade potreby a podľa konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia,

i) zabezpečí včasné priloženie novorodenca k prsníku matky,

j) sleduje psychický stav a fyzicky stav ženy bezprostredne po pôrode a podľa potreby zabezpečí okamžitú lekársku starostlivosť,

k) sleduje ošetreného novorodenca po zhodnotení jeho stavu počas pobytu v pôrodnej sále vrátane odchýlky od normy a v prípade potreby zabezpečí lekársku starostlivosť,

l) sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedieľke, v prípade zistených komplikácií zabezpečí lekársku starostlivosť,

m) podporuje ženu pri dojčení a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky dojčenia,

n) oboznamuje ženu v prípade nedostatočnej laktácie o možnostiach náhradnej výživy novorodenca,

o) poskytuje informácie o správnej životospráve, plánovanom rodičovstve, počas dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

(4) Na základe indikácie pôrodná asistentka samostatne 

a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie ,

b) odoberá biologický materiál,

c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,

d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,

e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry,  liečivé kúpele,

f) podáva lieky všetkými dostupnými formami, intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára,

g) sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, pričom vykonáva vyšetrenia pomocou primeraných klinických prostriedkov, v rámci ktorých sleduje hlavne hmotnosť fyziologické funkcie a laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vykonáva vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom a elektronickým fetálnym monitorom.

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v spolupráci s lekárom

Pôrodná asistentka okrem iného vykonáva aj výkony v pôrodnej asistencii, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri

a) nepravidelnom priebehu  patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,

b) operačnom vedení pôrodu,

c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,

d) ochorení prsníka,

e) diagnostike a liečbe gynekologických ochorení.

 

…záver…

Každá vzdelaná pôrodná asistentka so skutočnou praxou vo svojom odbore je pripravená poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia ženy, prevencie gynekologických chorôb a poskytnúť komplexný prístup tehotnej žene počas tehotenstva, pôrodu a obdobia šestonedelia. 

 

Spracované podľa: www.epi.sk/zz/2005-346

 

 

 

 

 

 

 

ZDIELAŤ
PODOBNÉ ČLÁNKY
Príprava na pôrod: Ako si napísať pôrodný plán
Príprava na pôrod #3: Pôrodný plán
Kardiografické vyšetrenie plodu počas tehotenstva
Cesta do pôrodnice je príležitosť podporiť partnerku

PRIDAJTE KOMENTÁR

*